Salgs- og leveringsbetingelser aixFOAM

Salgs- og leveringsbetingelser aixFOAM

§ 1 Generelt - gyldighedsområde

 1. Vores salgs- og leveringsbetingelser gælder uindskrænket; betingelser hos kunden, som hindrer eller afviger fra vores salgs- og leveringsbetingelser, anerkendes ikke, med mindre vi har godkendt gyldigheden af disse udtrykkeligt på skrift. Vores salgs- og leveringsbetingelser gælder også, hvis vi under kendskab til betingelser hos kunden, der hindrer eller afviger fra vores salgs- og leveringsbetingelser, udfører leveringen til vores kunder uden forbehold.
 2. Vores salgs- og leveringsbetingelser gælder for virksomheder og forbrugere.
 3. Vores salgs- og leveringsbetingelser gælder, når kunden er erhvervsdrivende, også for samtlige fremtidige forretninger med kunden.
 4. Aftalebetingelserne er udelukkende underlagt tysk lov med undtagelse af CISG (De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb). Dette lovvalg berør ikke beskyttelsen som ydes af de lovpligtige forskrifter for forbrugerbeskyttelse i det land, hvor forbrugeren normalt opholder sig.

§ 2 Brandsikring og sikkerhedsforskrifter

 1. Det påhviler kunden at kontrollere og overholde de sikkerhedsforskrifter, der er gældende for anvendelsesstedet.
 2. Denne skal frem for alt sikre at produktegenskaberne lever opt il kravene i forhold til de lokale betingelser eller anvendelsen, og særligt at den givne brandsikringsklasse er egnet til den beregnede anvendelse.

§ 3 Tilbud - tilbudsdokumentation - aftaleindgåelse

 1. Hvis bestillingen skal kvalificeres som tilbud i henhold til § 145 BGB, kan vi tage imod denne inden for to uger.
 2. De anførte angivelser af mål, vægt, fysisk beskaffenhed, ydelse og deslige, som er anført i kataloger, brochurer, cirkulærer, annonceringer, illustrationer, prislister eller online platforme er kun tilnærmelsesvis afgørende, med mindre de som en integreret bestand del af vores tilbud er udtrykkeligt og skriftligt bekræftet af os som bindende. Egnetheden af vores materialer til et bestemt anvendelsesformål, med mindre andet udtrykkeligt er angivet i beskrivelsen. I særdeleshed er der ved indgruppering eller præsentation af produkterne i salgskataloger og også med omtale af eksempler på tænkelige anvendelsesmuligheder ingen garanti for den generelle egnethed til bestemte anvendelsesformål. Også her gælder det, at det påhviler kunden at kontrollere og overholde de gældende sikkerhedsforskrifter i forhold til indsatsstedet og at denne navnlig skal sikre, at den givne brandsikringsklasse for produktet lever op til kravene i forhold til de lokale betingelser.
 3. Vi forbeholder os retten til illustrationer, tegninger, produktskitser, mønstre, kalkulationer og øvrig dokumentation samt til former og værktøjer, disse må ikke gøres tilgængelige for tredjepart. Dette gælder især fir skriftlig dokumentation, der er betegnet som "fortrolig"; kunden skal indhente vores udtrykkelige skriftlige samtykke før en videregivelse til tredjepart.
 4. Aftalen træder først i kraft ved vores ordrebekræftelse.

§ 4 Priser

 1. Såfremt intet andet er angivet i ordrebekræftelsen, gælder vores priser "ab fabrik", undtaget emballage, denne anføres særskilt på fakturaen.
 2. Fradrag af rabat kræver en særlig skriftlig bekræftelse.
 3. Såfremt intet andet er angivet i ordrebekræftelsen, er købsprisen (uden fradrag) forfalden til betaling inden for 30 dage fra fakturadatoen. Kommer kunden i restance, er vi berettiget til at opkræve morarenter.
 4. Kunden accepterer at han modtager fakturaer elektronisk. Elektroniske fakturaer sendes til kunden via e-mail i PDF-format.
 5. Kunden har kun ret til modregning, hvis dennes modkrav har konstateret retslig kraft, er ubestridt eller er anerkendt af os. Desuden er denne berettiget til udøvelse af sin afvisningsret for så vidt modkravet beror på det samme aftaleforhold.

§ 5 Underretning af forbrugere ved fjernsalgsaftaler og belæring om fortrydelsesret

De efterfølgende informationer og belæringer gælder kun for forbrugere. Forbrugere er ifølge § 13 BGB naturlige personer, som indgår en retshandel for et formål, der hverken kan tilskrives deres erhvervsmæssige eller deres selvstændige faglige virke.

  1. Identitet og adresse:
   Schaumstoffe Helgers GmbH – CNC Schneidewerk, IGP Industrie u. Gewerbepark, Ernst-Abbe-Straße 12, 52249 Eschweiler, Tyskland
   Direktør: Hr. Michael Mathey
   Telefon: +49(0)2403/83830-22, Telefax: +49(0)2403/83830-13
   Internet: www.aixfoam.de, E-Mail: info@aixfoam.de
  2. Varen bliver - såfremt intet andet er udtrykkeligt aftalt (f.eks. ved køb på faktura) - først leveret efter fuld betaling af købsprisen. Vi forbeholder os retten til at levere en vare til en tilsvarende pris og kvalitet. Vi forbeholder os endvidere retten til udtrædelse af aftalen i det tilfælde, at produktet ikke er tilgængeligt; efter udøvelse af udtrædelsesretten er kunden ikke forpligtet til betaling af købsprisen. Eventuelle beløb, der allerede er betalt, vil blive refunderet til denne.
  3. Fortrydelses- og returret ved fjernsalgsaftaler iht. § 312b I BGB

Du har ret til, inden for fjorten dage og uden angivelse af årsag, at fortryde aftalen i henhold til §§ 312 g, 355 BGB. Fortrydelsesretten gælder dog i henhold til § 312 g Afsn. 2 S. 1 Nr. 1 BGB dog i særdeleshed ikke ved varer, der ikke er fremstillet på forhånd, og for hvilke et individuelt valg eller en beslutning fra forbrugeren er afgørende, eller som er tilskåret entydigt til forbrugerens personlige behov. Vi henviser til, at dette - med forbehold for enkeltsager - er tilfældet ved et større antal af produktioner, da råmaterialet (alt efter varetype og bestilling) ikke kun skæres efter mål, men f.eks. også spaltes, fræses, profileres, kacheres, stanses, udrustes med selvklæbende coating eller skæres vertikalt, eller da der skæres vertikale eller horisontale konturer.

Fortrydelsesfristen udgør fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som ikke er initiativtager men som benævnes af dig, har taget varen i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (jf. her Afsnit (1) i disse paragraffer) ved hjælp af en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med post, telefax eller e-mail) om din beslutning om at annullere aftalen. Du kan til dette formål også udfylde og fremsende fortrydelsesformularen eller en anden entydig erklæring på vores hjemmeside elektronisk. Hvis du gør brug af denne mulighed, vil vi omgående sende dig en bekræftelse (f.eks. via e-mail) på modtagelsen af en sådan annullering.

For en opretholdelse af fristen er det tilstrækkeligt at du fremsender en meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten før udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser ved fortrydelsen

Hvis du annullerer aftalen, skal vi refundere alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de yderligere omkostninger, der opstår såfremt du har valgt en anden type levering end den billigste standardlevering, der tilbydes af os), omgående og inden for fjorten dage fra den dag, hvor meddelelsen om din fortrydelse af aftalen er indgået hos os. Til denne refundering anvender vi det samme betalingsmiddel, som du har anvendt ved den oprindelige transaktion, med mindre andet aftales udtrykkeligt med dig; der beregnes under ingen omstændigheder et vederlag på grund af denne refusion. Vi kan afvise refusionen indtil vi har modtaget varerne retur eller indtil du har bragt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvilket tidspunkt der forekommer først.

Du skal returnere eller overgive varerne til os omgående og i alle tilfælde inden for fjorten dage fra den dag, hvor du har underrettet os om annulleringen af denne aftale. Fristen opretholdes, hvis du afsender varerne før udløbet af fristen på fjorten dage.

Du bærer omkostningerne for returnering af varerene.

Du vil kun være ansvarlig for eventuelle værditab på varerne, hvis dette værditab ved en kontrol af beskaffenheden, egenskaberne og funktionsmåden på varerne kan tilbageføres til din ukorrekte håndtering af disse.

§ 6 Leveringstid

 1. Begyndelsen på den leveringstid, der er angivet af os, forudsætter en afklaring af samtlige tekniske spørgsmål.
 2. Alle af os angivne leveringsfrister skal udelukkende ses som omtrentlige og gælder først fra dagen for fuldstændig klarlæggelse af ordren (fremsendelse af vores ordrebekræftelse hhv. - såfremt dette kræves på ordrebekræftelsen - kundens bekræftelse af ordrebekræftelsen). Vi forpligter os kun til overholdelse af leveringsfrister under forudsætning af en uforstyrret fabrikationsproces hos os eller vores underleverandører. Følgerne fra naturkatastrofer, force majeure, administrative foranstaltninger, transportvanskeligheder, materialemangel samt alle uforudsete omstændigheder, som vanskeliggør fremstilling eller levering af varer hos os eller vores underleverandører, berettiger os til en udtrædelse af aftalen og giver os endvidere et til at indstille yderligere leveringer uden skadeserstatning og uden forpligtelse til efterlevering.
 3. Såfremt kunden giver os en rimelig yderligere frist, efter at vi allerede er under forsinkelse, er denne efter et frugtesløst udløb af denne yderligere frist berettiget til at træde ud af aftalen. Kunden er kun berettiget til skadeserstatningskrav i stedet for ydelsen for et beløb, der svarer til den forudsigelige skade, hvis forsinkelsen beror på forsæt eller grov uagtsomhed; i øvrigt er skadeerstatningsansvaret begrænset til 50 % af den opståede skade. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke, såfremt der er aftale en handelsmæssig kort position; det samme gælder, hvis kunden hvis kunden på grund af vores forsinkelse kan gøre det gældende, at den øjeblikkelige fremsættelse af kravet om erstatning for skaden kommer i betragtning i stedet for ydelsen.
 4. En overholdelse af vores leveringsforpligtelse forudsætter en rettidig og saglig korrekt opfyldelse af kundens forpligtelser.
 5. Afviser kunden varemodtagelsen eller krænker denne øvrige samarbejdsforpligtelser, er vi berettiget til at forlange erstatning for de skader, der er påført os, herunder eventuelle meromkostninger. I dette tilfælde overgår risikoen for et hændeligt nedbrud eller en hændelig forringelse af de købte genstande til kunden, på det tidspunkt hvor denne afviser varemodtagelsen.

§ 7 Risikoovergang

 1. Såfremt intet andet fremgår af ordrebekræftelsen, aftales levering „ab fabrik“.
 2. Er kunden forbruger, gælder afvigende fra dette, at risikoen for et hændeligt nedbrud eller en hændelig forringelse kun overgår til kunden, hvis kunden har givet en speditør, fragtmand eller en i øvrigt bestemt person til udførelse af forsendelsen til opgave at fragte varen, og vi ikke har benævnt denne person eller dette foretagende for kunden på forhånd.

§ 8 Mangelgaranti

 1. Er kunden forbruger, gælder for så vidt de almindelige retlige bestemmelser.
 2. Er kunden erhvervsdrivende, gælder følgende:
  1. Kundens garantirettigheder forudsætter, at denne er efterkommet de undersøgelses- og reklamationsforpligtelser ifølge § 377 HGB, som påhviler denne, korrekt.
  2. For så vidt der foreligger en mangel på de købte genstande, som kan tilskrives os, er vi efter eget valg berettiget til efterfølgende opfyldelse af aftalen i form af en reparation eller udskiftning. I tilfælde af reparation er vi forpligtet til at bære samtlige påkrævede omkostninger i forbindelse med reparationen, og i særdeleshed transport, transportinfrastrukturomkostninger, arbejds- og materialeomkostninger, såfremt disse ikke forøges ved at de købte genstande er bragt til et andet sted, en d det fastsatte sted i aftalen.
  3. En efteropfyldelse anses som regel, og alt efter typen af mangel, som fejlslået ved to resultatløse forsøg på udbedring (afhængigt af den konkrete mangel). Såfremt efteropfyldelse en fejlslået, er kunden efter eget valg berettiget til at erklære udtrædelse eller at forlange en tilsvarende nedsættelse (reduktion) af købsprisen.
  4. Såfremt intet andet påstår efterfølgende (pkt. e. og f.), er videregående krav fra kunden udelukket – uanset retlige grunde. Vi hæfter derfor ikke for skader, som ikke selv er opstået på den leverede genstand; vi hæfter i særdeleshed ikke for indtægtstab eller øvrige materielle skader hos kunden.
  5. Såfremt skadesårsagen dog beror på forsæt eller grov uagtsomhed, hæfter vi efter de lovmæssige bestemmelser. Dette gælder også, hvis kunden på grund af fejl på en af os garanteret beskaffenhed på genstanden kræver skadeserstatning i stedet for ydelsen.
  6. Såfremt vi på strafbar vis krænker en væsentlig aftaleforpligtelse, er ansvaret begrænset til de skader, der typiske for aftalen; i øvrige tilfælde er de udelukket i henhold til pkt. d. Man taler således altid med en "væsentlig" aftaleforpligtelse i forhold til de generelle handelsbetingelser, hvis vi på strafbar vis krænker forpligtelser, hvis opfyldelse kunden skal kunne stole på, fordi de præger aftalen.
  7. Garantien udgør 12 måneder, beregnet fra risikoens overgang.

§ 9 Solidarisk hæftelse

Er kunden erhvervsdrivende, gælder følgende:

 1. En videregående hæftelse for skadeserstatning som fastsat i § 8 Afsn. (2) pkt. d. til f., er udelukket – uden hensyn til den juridiske karakter af det krav, der er gjort gældende.
 2. Bestemmelsen i henhold til Afsn. (1) gælder ikke for krav i henhold til §§ 1, 4 i produktansvarsloven. Den gælder heller ikke, hvis vi hæfter for en legemsbeskadigelse eller sundhedsskade af andre retlige årsager.
 3. Såfremt en ansvarsbegrænsning i henhold til § 8 Afsn. (2) pkt. f. ved krav i forhold til produktansvar i henhold til § 823 BGB træder i kraft grundet materiel skade, er vores ansvar begrænset til en erstatningsydelse for forsikringen. Såfremt denne af årsager, som beror på det interne forhold mellem os og forsikringsgiveren (f.eks. ved krænkelse af retlige forpligtelser i forhold til forsikringsaftaler) ikke eller ikke helt træder i kraft, er vi selv forpligtet til et ansvar op til størrelsen af dækningsbeløbet.
 4. Bestemmelsen i henhold til Afsn. (1) gælder heller ikke ved indledende manglende evne eller tilskrevet manglende mulighed.
 5. For så vidt vores ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også for det personlige ansvar hos vores organer, ansatte, arbejdstagere, medarbejdere, repræsentanter og medhjælpere ved opfyldelsen.

§ 10 Ejendomsforbehold

 1. Vi forbeholder os ejendomsretten over den købte genstand indtil indgåelse af alle betalinger indeholdt i aftalen. I tilfælde af adfærd fra kunden, der strider imod aftalen, og særligt ved restance, er vi berettiget til at kræve den købte genstand tilbageleveret. Vores tilbagetagelse af den købte genstand omfatter ikke nogen udtrædelse af aftalen med mindre vi har erklæret dette udtrykkeligt på skrift. Vi er efter tilbagetagelsen berettiget til at genanvende denne, og indtægten fra denne genanvendelse skal modregnes til kunden – fratrukket rimelige omkostninger for genanvendelsen.
 2. Kunden er forpligtet til at behandle den købte genstand omhyggeligt; kunden er i særdeleshed forpligtet til at forsikre denne tilstrækkeligt på egen regning mod brandskader, vandskader og tyveri i forhold til nyværdien.
 3. Ved beslaglæggelse og øvrige indgreb fra tredjepart skal kunden omgående underrette os om dette, således at vi kan indgive klage i henhold til § 771 ZPO. For så vidt kunden ikke er i stand til at erstatte os de retslige og udenretslige omkostninger ved en klage i henhold til § 771 ZPO, hæfter kunden for den misligholdelse, der måtte opstå for os.
 4. Kundens forarbejdning eller omdannelse af den købte genstand foretages til enhver tid for os. Kundens fortrinsret til den købte genstand videreføres på den omdannede genstand. Såfremt den købte genstand forarbejdes med genstande, som ikke hører under os, får vi medejerskab over den nye genstand i forholdet mellem den objektive værdi af vores købte genstand og de andre forarbejdede genstande på tidspunktet for forarbejdningen. For den genstand, der opstår ud fra forarbejdningen, gælder i øvrigt det samme som for den købte genstand, der er leveret af os under forbehold.
 5. Kunden afstår, til sikring af vores fordringer mod denne, over for os desuden de fordringer, som opstår ud fra forbindelsen af den købte genstand med en fast ejendom over for en tredjepart.
 6. Vi forpligter os til at frigive de sikkerheder, der tilkommer os, på kundens forlangende, for så vidt den realiserbare værdi af vores sikkerheden overstiger de fordringer, der skal sikres, med mere end 50 %; valget af sikkerheder til frigivelse påhviler os.

§ 11 Leveringer inden for EU

Såfremt kunden er erhvervsdrivende, gælder følgende: Ved leveringer inden for EU, hvor kunden erhverver varen til sin virksomhed og hvor varen i lande uden for EU er underlagt forskrifterne for moms, bekræfter kunden eksporten af varen allerede ved aftalens indgåelse. Denne er forpligtet til i givet fald at dokumentere eksporten skriftligt og fritager os for krav, som en forsømmelse eller misligholdelse af denne forpligtelse er forbundet med.

§ 12 Debitering

Det skyldige vederlag kan, såfremt kunden meddeler os om sine bankforbindelsesoplysninger, også inddrages via debitering. Kunden giver her fuldmagt til automatisk overførsel til den af kunden benævnte bankforbindelse.

§ 13 Værneting

Såfremt kunden er handlende, gælder følgende:

 1. Vores hovedsæde er værneting; vi er dog til enhver tid berettiget til også at sagsøge på ved dennes lokale domstol.
 2. Såfremt intet andet fremgår af ordrebekræftelsen, er opfyldelsesstedet vores hovedsæde.

Udgave: Juni 2018