Søgning
aixFOAM-lydabsorbenter til god akustik i alle rum

Hvor skal jeg placere mine lydabsorbenter?

Så snart der opstår problemer med akustikken i et rum, uanset om de skyldes generende efterklang eller for meget støj, er lydabsorbenter det mest effektive middel til at forbedre rumakustikken. Senest efter valg af de passende aixFOAM lydabsorbenter (materiale, materialetykkelse, farve osv.) opstår spørgsmålet om, hvor de akustiske elementer bedst placeres for at opnå den optimale og mest effektive virkning.

Som det ofte er tilfældet inden for akustik, er det heller ikke her muligt at formulere et standardsvar, der passer til alle slags rum. Ikke desto mindre vil vi i denne artikel gerne forklare, hvad du skal være opmærksom på, samt give dig nogle metoder til, hvordan du placerer dine lydabsorbenter så effektivt som muligt.

1. Hvilke problemer har du med akustikken, og hvad skal forbedres?

I først omgang er det en god ide at spørge sig selv, hvad rummet skal bruges til, og hvilke akustiske problemer der er forbundet hermed. Den bedste måde at forklare, hvorfor dette spiller en afgørende rolle i placeringen af ??dine lydabsorbenter, er ved at give et eksempel. Sammenlign de akustiske krav til et kontor med dem til en hjemmebiograf.

1.1 Undgå støj – Eksempel kontor

På et kontor handler det for det meste om at minimere støjen omkring de enkelte arbejdsstationer. Separate områder skal altså lydisoleres i større eller mindre omfang, og enhver form for støj skal absorberes mest muligt. Det kræver, at både den direkte lyd og den indirekte lydrefleksion fra vægge og lofter skal blokeres.

1.2 Forbedring af klang – eksempel hjemmebiograf

I en hjemmebiograf gælder det om kun at fjerne en speciel del af lyden. Den direkte lyd, altså den lyd, som kommer direkte fra højttaleren til lytteposition, er selvfølgelig ønsket. Mens lyd, der i første omgang reflekteres på vægoverflader og først ankommer til lyttepositionen med forsinkelse, bør holdes lav. Denne indirekte lyd, også kaldet refleksion, forårsager normalt interferens i høj- og mellemfrekvensområdet og kommer f.eks. til udtryk som irriterende susende lyde, hvilket især opleves som generende i forbindelse med dialoger i film.

Man bør være særligt opmærksom på de første refleksioner, dvs. de steder, hvor lyden rammer væggen først og derfor har mest energi.

2. Isoler støj – bloker direkte lyd med lydabsorbenter

For at vise dig, hvad du skal være opmærksom på, når du arrangerer dine lydabsorbenter for at dæmpe den direkte lyd mest effektivt, holder vi os til vores eksempel fra kontoret.

På dette billede kan du se en plantegning over et kontor med fire arbejdsstationer, hvor de vender mod hinanden to og to. De røde pile repræsenterer den direkte lyd. Denne kommer for eksempel fra andre arbejdsstationer eller kontorudstyr.

For at blokere direkte lyd er det meningen, at lydabsorbenterne skal anvendes som hindring i synslinjen mellem støjkilde og lyttepunkt. I vores kontorlokale kunne det se ud som følger:

Akustiske bordskærme (1), der er opstillet i medarbejdernes taleretning, er et velegnet redskab til at blokere forstyrrende lyd. Her er det vigtigt, at bordskærmene er så høje som muligt, så den direkte lyd ikke bare går hen over absorbenten, hvis der sidder en person overfor. Det kan afprøves ved hjælp af en enkel test: Hvis medarbejderne, der sidder over for hinanden, kan se hinanden, er bordskærmene for lave.

For at afskærme de to par borde mod hinanden kan der også anvendes akustiske skillevægge, rumdelersejl, der hænger ned fra loftet eller – som på vores tegning – en akustisk søjle (2). Her gælder det samme: Hvis de to medarbejdere, der sidder ved siden af hinanden, kan se hinanden, så går lyden også direkte over til naboen.

Schallschutz im Büro und Callcenter
Mindre larm og stres på kontoret

aixFOAM akustiske elementer for bedre akustik og mindre støj på kontoret og i callcenteret.

Her finder du lydisolering, specielt til brug på kontorer og i callcentre! Uanset om du vælger bordskærme, akustiske søjler, akustiske sejl, rumdelersejl eller akustiske skillevægge – aixFOAM lydabsorbenter forbedrer rumakustikken på arbejdspladsen og fremmer således koncentration og produktivitet.
Se produkterne

Når man isolerer støj, giver det også mening at placere lydabsorbenter så tæt på støjkilden som muligt, da dette isolerer lyden, der spredes jævnt i alle retninger. Jo tættere på lydkilden absorbenten placeres, desto mere effektivt blokeres støjspredningen. I kontorlokaler er det f.eks. en god ide at fastgøre svævende akustiske elementer vha. hængesystemer direkte over de enkelte arbejdsstationer.

3. Lokalisering og dæmpning af lydrefleksioner

Som allerede nævnt indledningsvist er det ikke kun direkte lyd, der påvirker rummets akustik eller støjniveauet, men også den lyd, der reflekteres fra lydhårde overflader (vægge, lofter, møbler osv.).

Ved hver refleksion mister lydbølger energi, så derfor skal de lydbølger, der rammer modtageren efter kun få refleksioner, isoleres. I forbindelse med akustiske forholdsregler skal der især tages højde for de lydbølger, der ankommer til lyttepunktet efter blot én refleksion fra en væg eller et loft. Denne lyd kaldes første refleksion.

For effektivt at dæmpe første refleksioner er det nødvendigt at kende de steder på væggen eller loftet, hvor lyden reflekteres, og at placere lydabsorbenter der.

Men hvordan finder du bedst de nøjagtige refleksionspunkter? Nedenfor viser vi dig nogle metoder til, hvordan du med få midler kan finde den rigtige position til dine aixFOAM lydabsorbenter. Du vælger blot den metode, du synes er bedst.

4. Find refleksionspunkter vha. spejlmetoden

Spejlmetoden tager udgangspunkt i et meget simpelt fysisk princip, som du sikkert kan huske fra din skoletid. Ligesom det er tilfældet med lysstråler, reflekteres også lydbølger i samme vinkel som den, de rammer en overflade med. Indfaldsvinklen er altså lig med refleksionsvinklen.

For at forklare denne metode til at finde punkterne til den første refleksion så enkelt som muligt vender vi tilbage til vores kontoreksempel fra det forrige tekstafsnit.

Som navnet "spejlmetode" antyder, er alt hvad du behøver for at bestemme refleksionspunkterne på væggen og loftet et lille spejl og en eller to personer som assistenter.

Følg nedenstående fremgangsmåde: Lad dine to hjælpere tage plads på de to stole over for hinanden ved bordet. Hold nu spejlet fladt mod væggen eller loftet og gå langsomt langs med disse med spejlet i hånden. Så snart dine to hjælpere, der holder øje med spejlet, kan se hinanden, har du fundet et punkt til den første refleksion og dermed et vigtigt sted til placering af dine lydabsorbenter.

Ideelt set skal lydabsorbenterne arrangeres, så de centrale refleksionspunkter ligger ca. i midten af lydabsorbenterne. Som en indikation af højden bør absorbenten også placeres midt i ørehøjde.

Spejlmetoden er en meget enkel, men effektiv og præcis måde, hvorpå man kan eksperimentere sig frem til at finde lydrefleksionspunkterne. Du kan bruge metoden på væggen såvel som på loftet og i praktisk talt alle slags rum.

Hvis du f.eks. vil finde refleksionspunkterne for højttalerne i din hjemmebiograf, kan du bruge samme princip. Gå hen til din lytteposition, f.eks. din sofa, og lad en anden person gå langs med væggen med et spejl, der holdes fladt mod væggen. Så snart du kan se fronten på dine højttalere i spejlet, har du fundet et første refleksionspunkt og dermed stedet til dine lydabsorbenter.

5. Bestemmelse af refleksionspunkter vha. tegning – tegnemetoden

Ud over den eksperimentelle tilgang med spejlet kan du også bestemme refleksionernes position grafisk. Alt hvad du har brug for er en plantegning i korrekt målestoksforhold eller en tegning af dit værelse

For at forklare dig denne metode nærmere, vil vi gerne vise dig, hvordan du bestemmer refleksionspunkterne i en hjemmebiograf. Vi tager udgangspunkt i følgende plantegning:

Den viste plantegning viser et rum med hjemmebiogra med en trepersonerssofa og en 7.1 højttaleropstilling. For at vise dig tegningsmetoden til bestemmelse af de første refleksionspunkter ser vi i dette eksempel kun på de forreste højttalere, som er vist med mørkelilla, dvs. højttaleren i midten samt højttalerne i højre og venstre side. Princippet kan selvfølgelig senere anvendes på de andre højttalere i rummet også.

Ligesom med spejlmetoden er det her også vigtigt at huske på ovennævnte lydrefleksionslov, dvs. indfaldsvinkel er lig med refleksionsvinkel. Men i dette tilfælde bestemmer vi ikke vinklen eller refleksionspunkterne ved at eksperimentere, men – som navnet antyder – ved at tegne. Hvordan gør vi det?

I første omgang er det lige meget, om du tegner din tegning klassisk på papir eller digitalt på en computer. Det vigtige er, at din tegning har det korrekte størrelsesforhold, så du senere præcist kan overføre de fundne refleksionspunkter.

Lad os starte med den venstre højttaler. Lav først en spejling af højttaleren på væggen på det sted, hvor du vil bestemme refleksionen. Her starter vi også med den venstre væg. Nogle grafik- eller tegneprogrammer tilbyder en automatisk funktion til spejling. Alternativt kan du bare måle afstanden fra din højttaler hen til væggen og overføre den til den anden side af væggen. Derved får du et imaginært punkt uden for din plantegning.

I det næste trin skal du tegne en hjælpelinje fra den spejlede højttaler til lyttepositionen. I vores eksempel starter vi med det midterste sæde (mørkeblå), dvs. den primære siddeplads, på sofaen. Marker skæringspunktet, hvor din hjælpelinie skærer væggen.

Hvis du nu tegner lydens vej fra højttaleren til væggen og derefter videre til lyttepunktet, vil du se, at du får en nøjagtigt vinklet linje – indfaldsvinkel lig med refleksionsvinkel. Det markerede punkt på væggen er det refleksionspunkt, du leder efter, og derfor den rigtige position til dine aixFOAM lydabsorbenter.

Gentag nu processen for alle højttalere på venstre og højre væg. Derefter bør din tegning se nogenlunde sådan ud:

5.1 Prioritering af refleksionspunkterne

Jo før lyden rammer en vægoverflade, jo mere energi har den, dvs. jo mere reflekteres den. Det er derfor vigtigt at prioritere de punkter, hvor lyden fra højttalerne rammer først: Følgende rækkefølge giver mening i vores hjemmebiograf:

  • 1. Den venstre væg ved den venstre højttaler og den højre væg ved den højre højttaler
  • 2. Begge vægge, startende fra højttaleren i midten
  • 3. Den venstre væg ved den højre højttaler og den højre væg ved den venstre højttaler

5.2 Udgangspunkt i flere lyttepunkter

På vores tegning fandt vi i første omgang kun frem til refleksionspunkterne mellem højttalerne og vores primære siddeplads. Du kan naturligvis også gentage fremgangsmåden for de andre siddepladser i din hjemmebiograf.

Du vil sandsynligvis opdage, at dette skaber et virvar af linjer, og det gør det muligvis ikke nemmere at beslutte, hvor du skal placere dine lydabsorbenter. For ud over akustikken er det naturligvis også vigtigt, hvordan det ser ud, i et rum som hjemmebiografen.

Vi anbefaler derfor, at du koncentrerer dig om placeringen af ??lydabsorbenterne ved de vigtigste refleksionspunkter (orange) – dvs. dem, der vedrører siddepladsen i midten. Som du kan se på dette billede, dækker du automatisk en stor del af de andre refleksionspunkter (grøn) alligevel.

Ideelt set skal lydabsorbenterne arrangeres, så de vigtigste refleksionspunkter ligger ca. i midten af lydabsorbenterne. Som en indikation af højden bør absorbenten også placeres midt i ørehøjde.

5.3 Grafisk bestemmelse af de første refleksioner i loftet

Det er lidt vanskeligere at bestemme de første refleksioner i loftet, da det på papir og i simple grafik- og tegneprogrammer kun er muligt at få gengivet en to-dimensionel visning. Alligevel er det også muligt at bruge en to-dimensionl visning som grundlag for at finde refleksionspunkterne.

I den forbindelse betragter vi ikke vores hjemmebiograf ovenfra, men fra siden i målestoksforhold og ligesom før finder vi frem til refleksionspunktet ved at tegne. Efterfølgende overfører vi det fundne punkt til vores plantegning og bruger denne afstand som udgangspunkt for fastgørelse af vores loftabsorbenter.

6. Til de øvede: Find refleksionspunkter vha. snormetoden

Den sidste metode til bestemmelse af refleksionspunkter, som vi gerne vil introducere for dig, er den såkaldte "snormetode”.

Denne metode egner sig nok mest til hjemmebiografentusiaster eller hi-fi-eksperter, der allerede har lidt kendskab til akustisk måling i rum. Ikke desto mindre vil vi for helhedens skyld gerne forklare det, igen ved hjælp af vores hjemmebiograf-eksempel.

Grundlaget for snormetoden er akustisk måling i rum og oprettelse af et såkaldt ETC-diagram (Energy Time Curve/ energi-tid-kurve). Til dette formål fås flere forskellige slags software, også gratis software, f.eks. REW.

Der findes et hav af hjemmebiograf-, optagelses- eller akustiske fora på nettet, som indeholder detaljerede beskrivelser og threads om, hvordan denne software bruges korrekt og hvordan målingen skal udføres, som vi dog har valgt ikke at gå nærmere ind på her.

For at være i stand til at bruge snormetoden korrekt senere, er det nødvendigt, at målemikrofonen står på lyttepunktet, dvs. igen ved ??det midterste biografsæde i vores hjemmebiograf i vores eksempel. Herefter bestemmes det, ved hjælp af måling og ETC, efter hvor mange millisekunder (ms) de første refleksioner ankommer til lyttepunktet.

Lad os antage, at de første refleksioner ankommer til vores lyttepunkt efter 4 millisekunder (ms). Hvilken betyder det så for bestemmelsen af vores refleksionspunkter?

Lydens hastighed er 343,2 m/s eller svarende til 0,342 m/ms. Dette betyder altså, at lyden i vores hjemmebiograf tilbagelægger en strækning på ˜ 1,37 m på 4 millisekunder, før den ankommer til lyttepunktet. Denne værdi skal vi bruge senere i forløbet.

Vi har brug for en meget lang snor til at bestemme de første refleksionspunkter ved hjælp af snormetoden. Nu fastgør vi den ene ende af snoren til vores midterste biografsæde (lytteposition). Derefter spænder vi snoren op til den højttaler, som vi ønsker at bestemme refleksionspunkterne for – i vores tilfælde den venstre – og binder en knude (1) på dette sted. Denne strækning markerer den direkte lyds vej fra højttaleren til lyttepositionen.

Dernæst har vi brug for den ovenfor angivne værdi for den strækning, hvormed lyden bevæger sig i tid, indtil de første refleksioner ankommer til vores lytteposition – dvs. 1,37 m. Vi måler denne strækning fra den første knude (1) op på vores snor og binder en ny knude (2) her.

Nu fastgør vi den anden knude til den venstre højttaler og fører den hængende snor op til væggen. Det sted, hvor den helt udspændte snor berører væggen, er det punkt, vi leder efter, nemlig punktet for den første refleksion.

Vi kan nu gentage denne fremgangsmåde for alle højttalere på den venstre væg, højre væg samt loftet og markere de respektive refleksionspunkter, f.eks. med malertape.

Ligesom med tegnemetoden er det muligt at bestemme refleksionspunkter for alle sæder i biografen, men det kræver en ny måling og ny oprettelse af ?ETC? for hver gang, fordi lyttepunktet ændrer sig. Du bør derfor overveje, hvorvidt dette ekstra arbejde kan betale sig. I praksis er det normalt tilstrækkeligt kun at udstyre refleksionspunkterne for den primære siddeplads med lydabsorbenter. Men dette hænger ofte sammen med den personlige smag og den subjektive opfattelse af akustikken.

Til sidst skal absorbenterne monteres i ørehøjde, så de vigtigste refleksionspunkter ligger midt på lydabsorbenterne.

7. Konklusion – hvad skal du være opmærksom på, når du arrangerer dine lydabsorbenter?

Du kan altså se, at placeringen af ??dine lydabsorbenter påvirkes af en lang række faktorer. Uanset om du vil dæmpe al lyd (direkte/indirekte) eller kun forstyrrende refleksioner, anbefaler vi, at du går frem trin for trin, når du monterer dine aixFOAM lydabsorbenter. Foretag en prioritering: Hvilke støjkilder forstyrrer mest? Hvor er dine vigtigste refleksionspunkter (første refleksioner)? Det er bedre at starte med et mindre antal akustiske elementer og derefter føle sig frem til din personlige "feel-good akustik". Så skåner du ikke bare din pengepung, men undgår også unaturlig og overdæmpet rumakustik.

Vi besvarer naturligvis gerne alle spørgsmål vedrørende valg af din passende aixFOAM lydabsorbent og den ideelle placering i form af gratis rådgivning om akustik. Kontakt gerne vores aixFOAM-specialplanlæggere via telefon eller send en mail.

Klik her for at gå til toppen af siden!
Infobox

Med hensyn til hvor og hvordan du placerer dine lydabsorbenter er det afgørende, om du vil isolere støj fuldstændigt eller kun ønsker at dæmpe en bestemt del af lyden (f.eks. refleksioner).

Blokering af direkte lyd

For at blokere direkte lyd bør lydabsorbenterne placeres som hindring direkte i synslinjen til lydkilden og så tæt på den som muligt.

Fastlæggelse og behandling af refleksionspunkter

For at behandle forstyrrende lydrefleksioner, især de første refleksioner med høj energi, bør lydabsorbenter installeres på refleksionspunkterne. Der er forskellige metoder, hvorpå man kan bestemme disse punkter, f.eks. spejlmetoden, tegnemetoden eller snormetoden.

Perfekt akustik trin for trin

Når du monterer lydabsorbenterne, er det en god ide at gå trinvist frem og efter vigtigheden af ??de forstyrrende refleksioner og støjkilder.

Har du brug for hjælp?
Kontakt for spørgsmål

Ring til os eller send os en mail. Med gratis rådgivning ved vores plannere finder vi din akustiske løsning.

+49 2403 / 83830 - 22
Mandag til fredag
Kl. 08:00 til 17:00

sales@aixfoam.dk
Dagligt fra 00:00 – 24.00

aixFOAM butik

Besøg vores aixFOAM-shop og find din passende lydisolering: mindre støj og bedre akustik med lydabsorbenter direkte fra producenten.

Find lydisolering
Callcenter user-circle logout